Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, przemyśl plany wobec swojej firmy. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”


FU_winieta

Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona? Tak, o ile instytucja, która zajmuje się konkursem, wyrazi na to zgodę, a dokumentacja konkursowa nie wskazuje wprost, że takie działanie powoduje odrzucenie wniosku.

Czas oczekiwania od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie często wynosi kilka miesięcy, czasami przekracza pół roku. Potem następuje realizacja projektu oraz okres trwałości, których łączny czas wynosi ponad trzy lata.

W większości przedsiębiorstw nie jest możliwe zaplanowanie tego okresu oraz wszystkich zmian organizacyjnych w firmie, co niestety przekłada się na treść złożonego wniosku o dofinansowanie i wymaga jego skorygowania.

Najpoważniejszym rodzajem zmian we wniosku są te dotyczące kwestii zmian organizacyjno-prawnych w statusie. Takie korekty pojawiają się zarówno w okresie kwalifikowalności wydatków, jak i w okresie trwałości projektu. Niekiedy beneficjent informuje instytucję wdrażającą lub pośredniczącą dopiero po fakcie, co stanowi naruszenie zapisów w dokumentacji projektowej.

Dokumentem, który wyznacza zasady, na jakich możesz realizować projekt, jest umowa o dofinansowanie projektu. Jej zapisy regulują możliwość dokonywania zmian w złożonej dokumentacji. To, jak bardzo szczegółowe będą to zapisy, zależy od instytucji, która zajmuje się danym konkursem, gdyż każde działanie oraz poddziałanie ma odrębny wzór umowy o dofinansowanie.

Przykład

W przypadku konkursu 1.15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego znajdujemy we wzorze umowy o dofinansowanie następujący zapis:

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany formy prawnej Beneficjenta, przekształceń własnościowych, zmian charakteru prowadzonej działalności czy innych zmian, zobowiązuje się on przed ich dokonaniem niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Instytucja Zarządzająca RPO WZ przeprowadzi wówczas analizę możliwości dalszej realizacji Umowy z uwzględnieniem zgłoszonych zmian. Instytucja Zarządzająca RPO WZ może uzależnić akceptację zmian od ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”.

Jak wynika z przedstawionego punktu z dokumentacji, instytucja zarządzająca będzie indywidualnie interpretować sytuację związaną ze zmianą formy prawnej. Niemniej jednak należy przygotować odpowiednie i konkretne uzasadnienie dla takiej zmiany.

Instytucja zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przewiduje natomiast, w zależności od rodzaju i zakresu zmian, skierowanie projektu do ponownej oceny merytorycznej, której wynik decyduje o możliwości jego dofinansowania po zmianach. (…)

Autor

Małgorzata Aleksander

starszy konsultant ds. inwestycji i rozwoju biznesu

 

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” (nr 45, sierpień/wrzesień 2017 roku)

https://funduszeunijne.wip.pl/