Dotacje dla mikroprzedsiębiorców – Rzemieślników – max. 42 500 zł.


70903

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 1  „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

  • Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP poprzez unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy

Termin naboru ( składania wniosków):

od  05.10.2017r. do  07.12.2017r.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-,wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie  efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy – rzemieślnicy. Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom –  osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do  rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014  z dn. 17 czerwca  2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu [GBER].

W/w. osoby fizyczne, muszą być jednocześnie rzemieślnikami – zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN

Maksymalne dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły konkursu w linku poniżej.

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html

Masz dodatkowe pytań w tym zakresie? Potrzebujesz pomocy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej zapraszamy do współpracy.