Uwaga na ryzyko korekty finansowej przy wyborze wykonawców – termin składania ofert..


Business-woman-with-Presence

W związku z powtarzającymi się przypadkami naruszenia Wytycznych w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp , zwracamy Państwa uwagę na ryzyko nieprawidłowości we właściwym ustaleniu terminu składania ofert, który nie obejmuje pełnych 7, 14 lub 30 dni, poniżej przypominamy zasady obowiązujące w tym zakresie.

Termin na złożenie oferty powinien wynosić w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

Pamiętaj !

Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeśli masz pytania dotyczące procedury wybory wykonawców lub dostawców w przypadku projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, zapraszamy do nawiązania współpracy z naszymi ekspertami.