Jednolity plik kontrolny, czyli nowy obowiązek dla przedsiębiorców. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”


Pytanie:

Od stycznia 2018 roku jako jednostka mikro muszę wysyłać VAT JPK, a potem również inne ewidencje na żądanie US. Czy ma to znaczenie w odniesieniu do realizowanego projektu z EFS?”

Odpowiedź

Od 1 lipca 2016 r. organy podatkowe mogą żądać przekazania plików Jednolitego pliku kontrolnego w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających (art. 193a § 1, art. 287 § 1 pkt 3 i art. 193a § 1 w zw. z art. 280 Ordynacji podatkowej). Organy podatkowe mogą także żądać przekazania plików JPK w ramach czynności sprawdzających u kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową (art. 274c § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Obecnie ten obowiązek ciąży na dużych podmiotach, ale będą objęte nim też mikro-, małe i średnie podmioty w zakresie ksiąg rachunkowych od 1 lipca 2018 r. Dotychczas wszystkie podmioty prowadzące działalność z VAT muszą bez wezwania wysyłać pliki w zakresie JPK VAT.

Określenie terminu przekazania plików JPK na żądanie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania dowodowego. Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu (art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej). Termin ustala się, uwzględniając charakter dowodu i stan postępowania, przy czym nie może on być krótszy niż 3 dni (art. 189 § 2 Ordynacji podatkowej).

Nowe obowiązki

Podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe, muszą dostosować się do regulacji związanych z JPK. Podmiot prowadzący w sposób informatyczny księgi rachunkowe musi dostosować ich strukturę do wymogów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Warto pamiętać, że raporty będą obejmowały rozliczone okresy podatkowe (miesiąc, kwartał, rok). Wyjątkiem będą tu jednak faktury, które będą mogły być przedmiotem żądania z chwilą zaistnienia obowiązku ich wystawienia, a jeszcze przed ujęciem w odpowiedniej deklaracji. Wskazuje się również, że pliki dotyczące ksiąg podatkowych będą tworzone zazwyczaj za miesiąc, kwartał lub rok.

Na potrzeby JPK średnie przedsiębiorstwa to takie, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
  • osiągały roczny obrót poniżej 50 mln euro lub suma ich aktywów nie przekroczyła 43 mln euro.

Z kolei małe to takie, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
  • osiągały roczny obrót poniżej 10 mln euro lub suma ich aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln euro.

Do podmiotów mikro zalicza się więc takie przedsiębiorstwa, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągały roczny obrót poniżej 2 mln euro lub suma ich aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln euro.

 

Księgowość prowadzona za pomocą programów informatycznych

Zgodnie z art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej przez księgi podatkowe rozumie się:

  • księgi rachunkowe,
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów są zobowiązani podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Zatem, upraszczając, można stwierdzić, że obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgowość do celów podatkowych przy użyciu programów informatycznych. (…)

 

Autor:

Katarzyna Trzpioła

specjalista ds. finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Artykuł ukazał się w poradniku „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” (nr 57, maj 2018 roku).

https://funduszeunijne.wip.pl/