Zawiłości pomocy publicznej – pytania i odpowiedzi.


Poniżej zamieszczamy najczęściej pojawiające się pytania naszych klientów związane z zagadnieniemi pomocy publicznej. Mamy nadzieję, że udzielone odpowiedzi przybliżą Państwu charakter prawidłowej interpretacji pomocy publicznej. W przypadku innych wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

1. Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?

Odpowiedź Klienta nr 1: NIE. Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej. Realizacja przedłożonego projektu należy do zadań własnych gminy.

Przedstawione uzasadnienie jest błędne/niewystarczające.

Biorąc pod uwagę omówioną definicję działalności gospodarczej gmina może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, np. za pośrednictwem zakładu budżetowego. Jst nie są podmiotowo wyłączone z zakresu stosowania prawa pomocy publicznej.

Odpowiedź Klienta nr 2: Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego. Nie jest przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców/kodeksu cywilnego. Prowadzi jedynie odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

Przedstawione uzasadnienie jest błędne/niewystarczające.

„Przedsiębiorstwo” należy interpretować w świetle przepisów UE. Nie ma znaczenia forma prawna podmiotu, a jedynie czy oferuje on towary lub usługi na rynku. Działalność gospodarcza w rozumieniu unijnego prawa konkurencji może być prowadzona również w ramach działalności statutowej, zwłaszcza odpłatnej.

2. Czy planowane przedsięwzięcie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji?

Odpowiedź Klienta nr 3: NIE. Przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego, nie wchodzi w strefę wymiany handlowej.

Przedstawione uzasadnienie jest błędne/niewystarczające.

Fakt, że przedsięwzięcie nie ma charakteru stricte komercyjnego (tj. nie przynosi zysku), nie przesądza o braku związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności skoncentrować się na poprawnym zdefiniowaniu swojej działalności jako gospodarczej. Jeżeli okaże się, że prowadzi zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność, niebędącą gospodarczą (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji), a ubiega się o dofinansowanie tej drugiej, może starać się wykazać brak związku wnioskowanego wsparcia z działalnością gospodarczą. Należy przy tym brać pod uwagę bezpośrednie i pośrednie powiązania pomiędzy obydwoma obszarami działalności. Należałoby zapewnić, że oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie, można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań finansowych). Pozwoli to zapewnić, że koszty działalności gospodarczej nie będą pokrywane z działalności niegospodarczej.

3. Czy wnioskowane dofinansowanie wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej?

Odpowiedź  Klient nr 4: NIE. Oferta przygotowana jest na rynek krajowy.

Przedstawione uzasadnienie jest błędne/niewystarczające.

Fakt, iż przedsiębiorca kieruje swoją ofertę wyłącznie do odbiorców na rynku krajowym i jego towary nie są eksportowane/usługi nie są realizowane na rynku zagranicznym, nie oznacza, iż nie konkuruje on z podmiotami zagranicznymi na rynku krajowym. Podmioty z innych Państw Członkowskich (poprzez swoje oddziały w RP lub bezpośrednio) mogłyby konkurować z Wnioskodawcą o konsumentów krajowych. Wsparcie udzielone przedsiębiorcy stawia go w lepszej pozycji wobec konkurentów a zatem, przynajmniej potencjalnie, może wpłynąć na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

4. Czy rolnik, który posiada składowany azbest podlega przepisom o pomocy publicznej?

Odpowiedź  Klient nr 5: NIE. Usuwanie azbestu nie wpływa na wymianę handlową.

Przedstawione uzasadnienie jest błędne/niewystarczające.

Gmina udzielając rolnikowi pomocy na zdjęcie i utylizację azbestu musi jej udzielić z zachowaniem zasad o pomocy de minimis, chyba, że złoży on oświadczenie, że składowany azbest został zdjęty z obiektów niewykorzystywanych w przy działalności rolniczej. 

5. Czy gmina usuwając azbest z obiektu użyteczności publicznej (świetlica wiejska, remiza strażacka, szkoła) podlega przepisom o pomocy publicznej?

Odpowiedź  Klient nr 5: NIE. Usuwanie azbestu nie wpływa na wymianę handlową.

Przedstawione uzasadnienie jest częściowo błędne/niewystarczające.

Jeżeli pomieszczenia w obiekcie użyteczności publicznej nie są wynajmowane to należy przedłożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie, że pomieszczania w tym obieckie nie są i nie będą udostępniana odpłatnie lub/i nieodpłatnie podmiotom i osobom trzecim w celu innym niż działalność kulturalno – oświatowa.

Jeżeli pomieszczenia w obiekcie użyteczności publicznej są wynajmowane na działalność inną jak kulturalna – oświatową lub z tytułu tej działalności Gmina lub podmiot jej podległy (Rada sołecka) czerpie korzyści materialne (finansowe lub rzeczowe)  należy złożyć wniosek o pomoc de minmis, która zostanie udzielona Gminie.