Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetów RPO WD 2014 – 2020


f598661626 października br. uchwałą nr 1357/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1179/V/15 ZWD z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WD). Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji załączników SZOOP: załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 (w wyniku zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO kryteriów do kolejnych konkursów) oraz załącznika nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD (w wyniku zakończenia procedury identyfikacji kolejnych projektów).

Więcej:

http://rpo.dolnyslask.pl/aktualizacja-szoop-rpo-wd-2014-2020/