WAŻNE – zmiana regulaminów konkursów.


dziewczyna_szkolenie_1030x774

W dniu 29.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminów w ramach konkursów nr:

  • nr RPDS.07.01.01-IZ.00-02-072/16 dla Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne;
  • nr RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16 dla Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI;
  • nr RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16 dla Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF;
  • nr RPDS.07.01.03-IZ.00-02-075/16 dla Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ.

Zmiany w Regulaminach (i tym samym w Ogłoszeniach) wynikają z zastosowania w przedmiotowych konkursach nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków – Generatora wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnego na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 5 do Uchwały „Zakres wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazówkami pomocnymi przy ich wypełnianiu”, zostaje wprowadzony dokument pod nazwą „Wykaz informacji, których należy udzielić, ubiegając się o dofinansowanie projektu”.

http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-regulaminu-dla-naborow-w-ramach-dzialania-7-1-inwestycje-w-edukacje-przedszkolna-podstawowa-i-gimnazjalna-infrastruktura-szkol-podstawowych-i-gimnazjalnych/

Tym samym możemy już potwierdzić, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, dokonała zmiany generatora wniosków, za pomocą którego przygotowujemy wnioski o dofinansowanie + Studium Wykonalności. Od maja 2016 Generator Wniosków dostępny jest pod linkiem www.snow-umwd.dolnyslask.pl

Zmiana Generatora Wniosków została również wskazana w wielu wcześniej ogłoszonych konkursach. !!!

Jeśli chcecie poznać, skuteczne metody opracowywania wniosków o dofinansowanie, przygotowywanych za pośrednictwem tego narzędzia zapraszamy na nasze ciekawe szkolenie dwudniowe, którego program zamieszczamy w linku poniżej:

http://wid.edu.pl/szkolenie-warsztaty-jak-skutecznie-przygotowac-projekt-inwestycyjnych-na-przykladzie-rpo-wd-2014-2020/

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE W WALCE O ŚRODKI UE W RAMACH RPO WD 2014 – 2020. Z obecnej analizy zakończonych naborów wniosków w tym programie, jednoznacznie zauważalny jest trend znacznego przekraczania dostępnej alokacji środków przewidzianych na dany konkurs – średnio przekroczenie wynosi ok. 400% dostępnych funduszy. Potwierdza to nasze wcześniejsze obawy, że zainteresowania funduszami będzie ogromne, i decydujące znaczenie mieć będą bardzo dobrze jakościowo przygotowane wnioski o dofinansowanie. Tym samym jeśli chcesz sam przygotować projekt w danym konkursie, zapraszamy na nasze szkolenia.