Ważne ! – Opublikowany Projekt (ver2) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020


Financial-Statement-Analysis-Course1 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który zostanie teraz przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi.

Zarząd Województwa zaakceptował również raport z konsultacji społecznych projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czym jest SZOOP ?

Dokument ten w szczegółowy sposób doprecyzowuje zapisy ujęte w Programie RPO WD na lata 2014 – 2020, opisującym w jaki sposób mają być realizowane wszystkie założenia programu.

SZOP w sposób jasny i przejrzysty precyzuje, jakie są dostępne formy wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego . Wybrane zagadnienia, które można znaleźć w SZOP:

  • opis działań Osi Priorytetowych Programu, na które udzielane jest wsparcie
  • typy realizowanych projektów w ramach poszczególnych działań
  • oczekiwane założenia i wyniki wsparcia RPO WD
  • opis osób i podmiotów, które mogą występować o pomoc finansową
  • opis ostatecznego odbiorcy wsparcia (grupy docelowej)
  • szczegółowy opis trybu wyboru
  • zasady finansowania
  • limity kwot na poszczególne działania

Link do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020 (ver 2)