Ważne – Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz. 10.3)


consulting5Konkurs nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-004/15 ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działaniu 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5 kod pocztowy 50-413.

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5 kod pocztowy 50-413.

Termin, od którego można składać wnioski 30 listopada 2015 r.
Termin, do którego można składać wnioski 14 grudnia 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na:

–        kwiecień 2016 r. – w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie do 80 wniosków,

–        maj 2016 roku w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie od 81 do 150 wniosków,

–        czerwiec 2016 roku – w przypadku gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie powyżej 150 wniosków.

Miejsce składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie będą składane w formie elektronicznej za pomocą Systemu Naboru i Oceny Wniosków  (SNOW).

Typ  beneficjenta
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dla kogo?
Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby należące do jednej z poniższych grup:

–      osób o niskich kwalifikacjach,

–      osób, które ukończyły 50 rok życia.

Na co?
Wsparcie można uzyskać na szkolenia i  kursy skierowane do osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych).

Poziom dofinansowania 90%

Minimalny wkład własny 10%

Minimalna wartość projektu – 50 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu Systemu Naboru i Oceny Wniosków  (SNOW), dostępnego  najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Kto może składać wnioski?
W ubieganiu się o dofinansowanie mogą brać udział wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m. in.:

·      jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

·      jednostki organizacyjne jst;

·      organizacje pozarządowe;

·      przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu;

·      uczelnie wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych).

Kryteria wyboru projektów
Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami. Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:  85%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa): 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 300 000 PLN (środki UE + środki budżetu państwa)

W związku z ogłoszonym konkursem zapraszamy do udziału w Szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 – istotne zmiany”

Linki do ogłoszenie:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-10-03-00-iz-00-02-00415-dla-dzialania-10-3-poprawa-dostepnosci-i-wspieranie-uczenia-sie-przez-cale-zycie-dla-osi-priorytetowej-10-edukacja-regionalnego-programu-operacy/