Samorządy nieprawidłowo udzielają pomoc publiczną – ustalenia NIK.


Jednostki samorządu terytorialnego nieprawidłowo udzielają pomoc publiczną. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe. Najwyższa Izba Kontroli w latach 2016 – 2018 przeprowadziła szereg działań kontrolnych w jst stwierdzając, że pomoc publiczna udzielana jest niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dochowują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo większość do wiadomości publicznej podaje nieprawdziwe kwoty umorzeń dla poszczególnych przedsiębiorców.

Ponad połowa skontrolowanych gmin nieprawidłowo stosowała zasady udzielania szczególnej formy pomocy – de minimis. Ulgi były przyznawane przedsiębiorcom nawet wtedy, gdy nie przedstawili dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania.

W 70% skontrolowanych gmin NIK stwierdził, że samorządy:

 • nagminnie łamią zapisy Ordynacji podatkowej przy umarzaniu zaległości podatkowych (zbyt duża uznaniowość, niewłaściwe gromadzenie materiału dowodowego, nieprzestrzeganie jawności postępowań);
 • nie wywiązują się z ustawowego obowiązku sporządzania uzasadnienia faktycznego
  i prawnego decyzji administracyjnych;
 • nie przestrzegają terminów załatwienia sprawy;
 • nieprawidłowo udzielają szczególną formę pomocy publicznej – pomoc de minimis;
 • niewłaściwie rozliczają podmioty, którym udzielono pomoc publiczną;
 • niewłaściwie monitorują udzielanie różnych form pomocy publicznej w różnych komórkach merytorycznych gmin;
 • nie wywiązują się z obowiązków sprawozdawczych wobec właściwych ministerstw oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

NOWA OFERTA DORADCZA

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do kontaktu. Oferujemy naszym klientom atrakacjną ofertę usług doradczych, mających na celu podjecie niezbędnych działań optymalizacyjnych celem prawidłowego udzielania pomocy publicznej w całym urzędzie gminy/miasta.

W wyniku własnych obserwacji, prowadzonych audytów i rozmów z osobami zarządzającymi JST dostrzegamy, że dużym problemem w prawidłowym udzielaniu pomocy publicznej są m.in.:

 • nieznajomość przepisów lub ich błędna interpretacja związana z niedookreśleniem klauzul generalnych w przepisach;
 • znaczna ilość obowiązków pracowników merytorycznych przekładająca się na „przeoczenia”, „niedopatrzenia”;
 • brak prawidłowego nadzoru nad pracownikami przez przełożonych;
 • brak dostępu do odpowiedniej wiedzy eksperckiej.

Powyższe przyczyny zdecydowanie zwiększają ryzyko wydania wadliwych decyzji administracyjnych. Wadliwe decyzje mogą przełożyć się na postępowania wyjaśniające przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych.

Ważnym podkreślenia są również ostatnie stwierdzenia organów kontrolnych państwa, że dowolność samorządów w podejmowaniu rozstrzygnięć związanych np. z udzielaniem ulg i zwolnień podatkowych, lekceważenie procedur oraz słabość kontroli wewnętrznej w gminach wskazuje na możliwość występowania w tym obszarze mechanizmów korupcjogennych.

Zapraszamy do współpracy z naszymi ekspertami pod nr telefonu 0 783 443 819 lub mailowo kontakt@wid.edu.pl

Dodatkowo zapraszamy do udziału w szkoleniu specjalistycznym pn. „Zasady prawidłowego udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w JST” – najbliższy termin szkolenia już 11 marca 2019 roku we Wrocławiu a 18 marca 2019 w Warszawie.