Ulga badawczo – rozwojowa (B + R)


Jeśli prowadzisz działalność badawczo-rozwojową (B+R) i chcesz skorzystać z ulgi B+R pamiętaj, że do końca marca upływa termin na złożenie stosowanych deklaracji podatkowych.

Dwa zdania o ulgach B+R – kto może skorzystać?

Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie powstają nowe lub ulepszone produkty czy usługi lub są tworzone prototypy, warto sprawdzić, czy nie jest to powód wystarczający do skorzystania z preferencji podatkowych.

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność nastawioną na innowacyjność, skorzystanie z dodatkowego odliczenia i efektywne obniżenie kwoty podatku do zapłaty – zarówno w PIT jak i CIT. Po ostatnich nowelizacjach przepisów, ulga stała się atrakcyjna i relatywnie łatwo dostępna. Ustawodawca w taki sposób zmienił warunki skorzystania z tego narzędzia, aby jak najwięcej podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową z niego korzystało. Wzrosły np. limity odliczeń i doprecyzowano przepisy, by rozwiać rodzące się wcześniej problemy.

Jakie wydatki możemy zaliczyć do odliczenia?

Ulga na badanie i rozwój (B+R) umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z dodatkowego odliczenia kosztów od podstawy opodatkowania. Warto pamiętać, że kosztami kwalifikowanymi do ulgi za rok podatkowy 2018, są:

 • wynagrodzenia personelu B+R;
 • materiały i surowce wykorzystane w pracach B+R;
 • odpisy amortyzacyjne urządzeń wykorzystywanych w B+R;
 • nabycie/korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
 • koszty ochrony IP;
 • usługi obce wykonywane przez jednostkę naukową;
 • amortyzacja budynków, budowli, lokali oraz usługi obce od podmiotów innych niż jednostki naukowe – tylko dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR).

To co istotne w przypadku ulgi B+R to fakt, że kwota odliczenia wynosi dodatkowe 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw nieposiadających statusu CBR i 150% dla spółek o statusie CBR.

W celu skutecznego skorzystania z ulgi B+R:

 • należy zadbać o odpowiednie ewidencjonowanie działalności B+R z uwzględnieniem przesłanek definicji działalności B+R;
 • w kalkulacji ulgi z wykorzystaniem wyodrębnionej ewidencji księgowej należy wykazać kwoty poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowanych wraz z czytelnymi kluczami alokacji;
 • koszty wynagrodzeń i amortyzacji należy opierać na rzeczywistym zaangażowaniu w działalność B+R.

Co istotne w przypadku nie złożenia załącznika CIT/BR w przewidzianym terminie, istnieje możliwość późniejszej korekty deklaracji wraz ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty (w tym także za lata 2016 i 2017).

Przykład:

W trakcie roku 2018 Sp. z o.o. (MŚP) będzie realizować prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Spółka będzie ponosić następujące wydatki stanowiące dla niej koszty uzyskania przychodów:

 • 400 tys. złotych – wynagrodzenia oraz składki w części finansowanej przez płatnika dotyczące personelu zatrudnionego na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych,
 • 250 tys. złotych netto – koszty zakupu surowców,
 • 100 tys. złotych netto – koszty ekspertyz technicznych zleconych jednostkom naukowym.

Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z działalnością badawczo-rozwojową, stanowiących dla Spółki koszty uzyskania przychodów za rok 2018, wyniesie 750 tys. złotych.

Biorąc pod uwagę wysokość dopuszczalnych odliczeń w ramach ulgi B+R za rok 2018, czyli 100% niezależnie od kategorii wydatku, poza zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji składanej po zakończeniu roku podatkowego o dodatkowe 750 tys. złotych.W związku ze skorzystaniem z ulgi B+R za rok 2018, zmniejszenie kwoty CIT do zapłaty przez Spółkę wyniesie aż 142,5 tys. złotych

Co stanowi działalność badawczo – rozwojową?

W przypadku branży IT działalnością badawczo – rozwojową jest:

 • rozwój nowych systemów operacyjnych oraz języków,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • prace mające na celu rozwiązanie konfliktów sprzętowych lub w oprogramowaniu w oparciu o przeprojektowanie systemu lub sieci,
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów opartych na nowych technikach,
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub bezpieczeństwa

W przypadku branży IT działalnością badawczo – rozwojową nie jest (!):

 • rozwój aplikacji biznesowych i systemów informatycznych z wykorzystaniem znanych metod i istniejących narzędzi programowych, programistycznych,
 • dodawanie funkcjonalności użytkownika do istniejących aplikacji (w tym podstawowych funkcji wprowadzania danych),
 • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z wykorzystaniem istniejących narzędzi,
 • stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacja bezpieczeństwa i testowanie integralności danych,
 • dostosowanie produktu do określonego zastosowania, chyba że podczas tego procesu dodana zostanie wiedza, która znacząco usprawnia program bazowy,
 • rutynowe debugowanie istniejących systemów i programów.

Biorąc pod uwagę dosyć ogólny charakter definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz specyfikę poszczególnych branż, precyzyjne wskazanie, które prace dają prawo do skorzystania z ulgi B+R może niejednokrotnie rodzić problemy.

Dotyczy to m.in. branży IT, w której pomimo jednoznacznych skojarzeń z innowacyjnością, nie wszystkie prace można tak kwalifikować. Pamiętaj aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z ulgi B+R, szczegółowo przeanalizować charakter prowadzonych działań, a w razie istotnych wątpliwości wystąpić o interpretację indywidualną. Co ważne, organy nie odmawiają wydawania rozstrzygnięć w tym zakresie. Pozwala to podatnikom zabezpieczyć swoją pozycję i bezpiecznie rozliczyć ulgę.