Taryfikator korekt finansowych za naruszenie zapisów Ustawy PZP – rozporządzenie.


6W związku z zaawansowanymi działaniami wielu Wnioskodawców funduszy unijnych w zakresie wyboru wykonawców w drodze konkurencyjnego wyboru przypominamy o konieczności dołożenia szczególnej skrupulatności przy wyborze kontrahentów, zwłaszcza pod kątem zachowania zasady przejrzystości i konkurencyjności. Przypominamy, że już od 18 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2016 r., poz. 200), tzw. „taryfikator”.

Rozporządzenie wydane jest na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej i określa warunki obniżania wartości korekt finansowych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, o którym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, a także stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń w perspektywie finansowej 2014-2020. Rozporządzenie ma zastosowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad udzielania zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności Pzp), jak również zasady konkurencyjności opisanej w odpowiednich Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 marca 2016 roku i będzie miało zastosowanie do nieprawidłowości stwierdzonych od tej daty.

Na etapie prowadzonych prac nad wyborem wykonawców/dostawców/usługodawców, sugerujemy aby wnikliwie przeanalizować własną dokumentację przetargową pod kątem np. występowania klauzul zabronionych wykazanych m.in. w/w Rozporządzeniu. Dodatkowo przypominamy, o konieczności zaznajomienia się z Nowelizacją Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która miała miejsce w lipcu 2016 r.

Poniżej link do w/w Rozporządzania – tutaj.