Warsztaty praktyczne: „Jak skutecznie napisać i rozliczyć projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków UE 2014 – 2020”


PROGRAM WARSZTATÓW:

Dzień I – 09.00 – 16.00

1) Wprowadzenie do założeń funduszy europejskich na lata 2014 – 2020.

 • Omówienie założeń Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. Najważniejsze dokumenty
  strategiczne niezbędne przy skutecznym pisaniu wniosków o dofinansowanie.
 • Nowości i sukcesy negocjacyjne które będą funkcjonować do 2020r.
 • Analiza zapisów umowy partnerskiej pomiędzy Polską a Komisją Europejską – cenne wskazówki przydatne przy pisaniu projektów.
 • Gdzie szukać informacji o dostępnych konkursach i naborach wniosków oraz istotnych dokumentach niezbędnych przy pisaniu i zarządzaniu projektami UE?

2) Omówienie kluczowych zapisów ogłoszenia o konkursie

 • Kto może aplikować o wsparcie;
 • Możliwe dofinansowanie na projekt;
 • Czym są preferencje w konkursie;
 • Punkty, Punkty, Punkty – o co chodzi? – czyli jakie wymogi musi spełnić wniosek, aby mieć szanse na dofinansowanie?
 • Alokacja środków a szanse na wsparcie;
 • Inteligentne Specjalizacje  – czym są, jak  je wykorzystać celem zwiększenia szans projektu?
 • O czym należy pamiętać przed złożeniem wniosku.

3) Najważniejsze zasady kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR i EFS

 • Podstawy prawne kwalifikowalności,
 • Zasięg geograficzny kwalifikowalności,
 • Ocena kwalifikowalności projektu i wydatku,
 • Zasady ponoszenia wydatków,
 • Najpopularniejsze rodzaje kosztów możliwe do kwalifikowania w Nowym Okresie Programowania,
 • Zmiana podejścia w zakresie trwałości projektu.

4) Jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie – od czego zacząć prace nad wnioskiem – podstawy założeń projektowych i zarządzania projektem.

 • Czym jest program, projekt a wniosek o dofinansowanie – niby to samo ale…
 • Zarządzanie projektem – od czego zacząć pracę nad projektem?
 • Kilka słów „Jak pisać aby wygrać” – język projektu, słowa klucze;
 • Przygotowanie projektu – etapy i narzędzia pracy nad projektem ;
 • Analiza warunków programu;
 • Powołanie grupy projektowej;
 • Prawidłowe określenie istoty problemu. Jak dobrze przygotować „Drzewo problemów” – praktyczne ćwiczenia;
 • Właściwe określenie celu projektu – zasady formułowania celu ogólnego i celów szczegółowych – „Drzewo celów projektu”;
 • Określenie zakresu projektu;
 • Matryca Logiczna Projektu – praktyczne ćwiczenia;
 • Harmonogram działań – jak uniknąć pominięcia ważnych wydatków? Praktyczne wskazówki;
 • Budżet projektu – jakie koszty uznać za niezbędne, jak zmaksymalizować dofinansowanie zadania?
 • Analiza ryzyka projektowego – niedoceniany element prawidłowo przygotowanego projektu.
 • Monitorowanie projektu i tempa osiągania zakładanych celów – wskaźniki produktu i rezultatu – różnice i praktyczne wskazówki ich monitorowania.

5)  Prezentacja i omówienie formularza wniosku o dofinansowanie.

6)  Najczęściej pojawiające się błędy w procesie aplikowania o środki strukturalne – jak ich unikać.

Dzień II 09.00 – 15.00

1)  Wprowadzenie do problematyki zarządzania finansowego i rozliczania projektu europejskiego. „Czy warto powoływać zespół projektowy?”

2) Procedura zawierania umów o dofinansowanie.

3) Omówienie treści umowy o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków UE na lata 2014 – 2020 i dopuszczalne zmiany w projektach na tym etapie:

 • najważniejsze regulacje zawarte w umowie o dofinansowanie w zakresie rozliczeń finansowych projektów istotne dla sprawnej realizacji projektu,
 • kiedy i na jakich zasadach dopuszczalne jest aneksowanie umów w zakresie rzeczowo – finansowym,
 • na co musisz uważać w umowie o dofinansowanie?,
 • granice możliwości dokonywania zmian w zakresie rzeczowo-finansowym projektu określonym w umowie o dofinansowanie.

3) Omówienie Wniosku o płatność Beneficjenta:

 • konstrukcja formularza i załączników,
 • tryb składania oraz zasady weryfikacji Wniosku o płatność,
 • rodzaje wymaganych dokumentów załączanych do wniosków o płatność oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa,
 • opis związku wydatku z projektem,
 • dokumentowanie zapłaty,
 • zaliczki/płatność końcowa/rozliczanie zaliczek – jaki sposób rozliczeń wybrać?

4) Dokumentacja finansowo-księgowa i sposoby opisywanie dokumentów,

5) Omówienie najważniejszych pozycji SL 2014 – narzędzia informatycznego do rozliczania projektów UE.

6) Ćwiczenia warsztatowe na komputerach z wypełnieniem konkretnego wniosku o płatność w SL2014 na podstawie przykładowych dokumentów księgowych przygotowanych przez Trenera. Uzupełnieniem ćwiczenia jest poprawne opisywanie dokumentów księgowych.

7) Najczęstsze błędy i nieprawidłowości pojawiające się na etapie rozliczania projektu europejskiego – jak ich unikać.

8) Korekty finansowe – na co należy uważać.

9) Praktyczne wskazówki trenera przy pisaniu projektów.

10) Pytania, dyskusja, konsultacje.


*Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Wykładowca:

 • Wieloletni praktyk i ekspert ds. funduszy europejskich z 15-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE,  studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych;
 • Ekspert merytoryczny od 2008 roku zaangażowany w  oceny projektu w Instytucjach Organizujących Konkursy;
 • Autor wielu projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, promocyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. fundusze przedakcesyjne PHARE CBC, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG, Mechanizmu Norweskiego EOG, Regionalnych Programów Operacyjnych, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki;
 • Współtwórca pierwszego w Polsce „Generatora wniosków o dofinansowanie” dla projektów infrastrukturalnych na lata 2007 – 2013;
 • W przeszłości wieloletni pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego (ocena wniosków o dofinansowanie, zarządzanie i rozliczanie projektów, kontrola projektów, szkolenia); Instytucji Zarządzającej ZPORR (2004 r.); Instytucji Pośredniczącej ZPORR – Wojewódzki Urząd Pracy (2006-2007); pracownik Urzędu Miasta (pozyskiwanie środków zewnętrznych)
 • Prelegent na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystania funduszy strukturalnych;
 • Autor wielu publikacji prasowych z tematyki pozyskiwania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych;
 • Trener i wykładowca akademicki (ponad 500 h szkoleniowych) kilku uczelni wyższych prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzania Projektami UE”, które cieszą się dużą popularnością i pozytywnym odbiorem słuchaczy.
 • Wykładowa ukończył kilkumiesięczny, profesjonalny kurs trenerski podnoszący umiejętności dydaktyczne niezbędne w procesie uczenia osób dorosłych. Dzięki temu masz pewność że szkolenie będzie dopasowane do procesu nauczania osób dorosłych. Trener przywiązuje szczególną wagę do motywacji uczestników i ich aktywnego włączenia w proces szkoleniowy.

Korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną omówione elementy niezbędne do zaplanowania i przygotowania dobrego wniosku o dofinansowanie oraz jego późniejszego sprawnego rozliczenia. Program szkolenia był wielokrotnie prezentowany na Studiach Podyplomowych z „Zarządzania projektami UE”, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem i pozytywnymi opiniami i komentarzami uczestników. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiele praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania projektem unijnym. Szkolenie będzie przydatne osobom odpowiedzialnym za tworzącym koncepcje projektów, kierowanie projektem, nadzór finansowy, rozliczanie i sprawozdawczość. W trakcie szkolenie:

 • pokazujemy, jak przygotować się do realizacji projektu europejskiego wskazując praktyczne informacje i przykłady celem zwiększenia szans na dofinansowanie;
 • wskazujemy, jak zaplanować projekt i napisać wniosek o dofinansowanie (PCM);
 • wskazujemy błędy i nieprawidłowości skutkujące zwrotem dotacji, których należy bezwzględnie unikać;
 • przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo jednostki realizującej projekt współfinansowany ze środków UE, z uwzględnieniem „dobrych praktyk”,
 • „Nauka przez praktykę” ! – Część zajęć prowadzona jest w formie praktycznych warsztatów i dyskusji oraz na podstawie przygotowanych przez trenera „case study”,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania metod i technik efektywnego zarządzania finansowego projektem europejskim,
 • eliminowania błędów i niejasności podczas aplikowania i rozliczania projektu,
 • małe grupy szkoleniowe umożliwiające praktyczne konsultacje z prowadzącym przez każdego z uczestników;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
 • kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Ponadto prowadzący zwróci Państwa uwagę na szereg istotnych elementów: od stylistyki sformułowań używanych do pisania wniosku, poprzez aspekty prawne, po konstrukcję dokumentów finansowych i technicznych załączanych do wniosku. Wskaże skutki podjętych decyzji oraz pułapki, którym łatwo ulec „poszukując punktów” i ich konsekwencje (z reguły nieprzyjemne i pojawiające się podczas kontroli w „okresie trwałości”).

Najważniejszą korzyścią ze szkolenia jest poznanie przez uczestników uniwersalnych zasad możliwych do stosowania w procesie aplikowania o środki z różnych funduszy, bez ukierunkowania na jedno konkretne źródło dotacji.


Metody prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu z omówieniem przykładów z życia połączonego z prezentacją multimedialną, warsztatów praktycznych i dyskusji. Istotnym elementem szkolenia jest możliwość praktycznego opracowania wniosku o dofinansowanie na podstawie przygotowanej koncepcji, dzięki czemu znacząco podniesiony jest poziom dydaktyczny szkolenia. Sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego jest dynamiczny, interesujący dla słuchaczy, zachęcający do dyskusji i wysoko oceniany przez uczestników. Wysokie kompetencje trenerskie powiązane z umiejętnością pracy z osobami dorosłymi pozytywnie podnoszą atrakcyjność szkolenie. Wykład 50%, warsztaty 40%, dyskusja 10%. 


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do  osób włączonych w proces:

 • sporządzania wniosku o dofinansowanie w zakresie merytorycznym, technicznym i finansowym (treść, dokumentacja, załączniki),
 • planowania przedsięwzięcia objętego wnioskiem,
 • zarządzania, realizacją i rozliczania przedsięwzięcia.

Zapraszamy do udziału w warsztatach szczególnie:

 • pracowników administracji publicznej;
 • głównych księgowych;
 • kierowników działów finansowo – księgowych;
 • członków zespołów projektowych;
 • osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;
 • pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
 • osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Program merytoryczny został przygotowany jest tak, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy którzy nie realizowali projektów unijnych.


Miejsce realizacji szkolenie:

Karpacz  – Hotel „MERCURE KARPACZ RESORT” w Karpaczu (opis hotelu) to trzygwiazdkowy obiekt hotelowy w górskim kurorcie – malowniczym miejscu u stóp Karkonoszy, w otoczeniu świerkowego lasu, zaledwie 300m od centrum Karpacza. Łączy w sobie elegancję oraz nowoczesność i wygodę. Gościom zapewniona jest miła atmosfera oraz wysokiej jakości obsługa, co w połączeniu ze smaczną kuchnią sprawia, że Goście czują się w hotelu jak w domu. Hotel jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Hotel położony jest Spacerowe tereny zielone przy hotelu, plac zabaw oraz kącik dla dzieci zapewniają doskonałe warunki do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Hotel oferuje 146 komfortowo wyposażonych pokoi, które gwarantują optymalne warunki do pracy i wypoczynku. Centrum biznesowe hotelu obejmuje 4 sale wielofunkcyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym. Centrum Wellness & Spa zawiera kryty basen z jacuzzi oraz sauny sucha i parowa, a także sale fitness wyposażoną w nowoczesny sprzęt aerobowy i siłowy, korty tenisowe. W ramach oferty hotelowej (dodatkowo płatne) oferowane są masaże relaksacyjne oraz zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne. W ramach pobytu, uczestnicy szkolenia mają bezpłatny dostęp sauny suchej i parowej, jaccuzzi oraz basenu.


Zakwaterowanie i wyżywienie:

Szkolenie w Karpaczu –  Organizator zapewnia obiady (posiłek dwudaniowy+deser – możliwość zamówienia posiłków wegetariańskich) oraz przerwy kawowe podczas szkolenia. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc pokoi hotelowych (wraz ze śniadaniem) – miejscowości Karpacz po cenach preferencyjnych proponowanych WID Wrocławskiej Inicjatywie Doradczej – w celu skorzystania z tej opcji należy w Formularzu zgłoszeniowym w polu „Uwagi” podać informację o rodzaju pokoju i długości pobytu. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku szkolenia w Warszawie, organizacja noclegu pozostaje po  stronie uczestnika warsztatów.

Osoby zainteresowane noclegiem prosimy aby przesyłały zgłoszenia do 14 dni przed terminem szkolenia. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie gwarantują zakwaterowania. Rozliczenia kosztów noclegów rezerwowanych przez WID uczestnicy dokonują z Wrocławską Inicjatywą Doradczą. Osoby korzystające z połączeń tel., Internetu, dodatkowych usług hotelowych opłatę regulują indywidualnie w recepcji hotelu wg stawek obowiązujących w hotelu na dany sezon.


Koszt szkolenia:

Karpacz – Koszt uczestnictwa w szkoleniu dwudniowym obejmującym 13 godzin szkoleniowych wynosi 699,00 zł netto/os. W ramach tej ceny otrzymują Państwo materiały szkoleniowe, wyżywienie, przerwy kawowe i imienny certyfikat z dokładnym programem szkolenia. Przypominamy, że istniej możliwość zastosowania atrakcyjnego systemu rabatowego wskazanego poniżej.

W przypadku korzystania z noclegów rezerwowanych za pośrednictwem WID opłata za noclegi jest doliczana do wartości faktury za szkolenie (informację w tym zakresie prosimy podać w polu „Uwagi” w formularzu zgłoszeniowym).

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu + 1 nocleg ze śniadaniem wynosi:

 • 899,00 zł netto (w pokoju 2 – osobowym)

Istnieje możliwość rezerwacji pokoi jednoosobowych oraz dłuższego pobytu w hotelu.

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, każdy uczestnik musi posiadać własny laptop celem czynnego udziału w zajęciach.

UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony ! – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt elektroniczny (kontakt@wid.edu.pl) lub telefoniczny (0 783 443 819)


Zapisy:

Telefonicznie: 0 783 443 819

E-mail: szkolenia@wid.edu.pl

Przez formularz zgłoszeniowy: Wypełnij formularz zgłoszeniowy