Szkolenie specjalistyczne: „Nowy Okres Programowania 2014 – 2020 – prezentacja najważniejszych zmian”


Terminy szkolenia:

 • 21.03.2016 (poniedziałek) – Wrocław
 • 18.04.2016 (poniedziałek) – Warszawa
 • 09.05.2016 (poniedziałek) – Wrocław

 Program szkolenia:

1) Omówienie założeń Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania.

2) Analiza zapisów umowy partnerskiej pomiędzy Polską a Komisją Europejską  – omówienie 11 celów tematycznych – wskazanie obszarów, które będą wspierane z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Cenne wskazówki przydatne przy pisaniu projektów.

3) Nowości i sukcesy negocjacyjne które będą funkcjonować do 2020 r.

4) Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych? Przedstawienie najważniejszych założeń nowych programów operacyjnych wraz z podziałem środków między poszczególne programy operacyjne w ramach:

 • Możliwości realizacji projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i PO Infrastruktura i Środowisko – najważniejsze obszary wsparcia:

– gospodarka niskoemisyjna,
– przystosowanie do zmian klimatu,
– zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
– ochrona środowiska naturalnego,
– efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
– dziedzictwo kulturowe,
– zrównoważony transport,
– bezpieczeństwo energetyczne,
– sektor zdrowia.

 • Możliwości realizacji projektów w ramach – PO Inteligentny Rozwój – najważniejsze obszary wsparcia:

– budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
– rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
– wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

 • Możliwości realizacji projektów w ramach – PO Polska Cyfrowa – najważniejsze obszary wsparcia:

– Powszechny dostęp do szybkiego internetu;
– e-Administracja i otwarty rząd;
– Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych,
– Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej,
– Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych,
– e-Integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 • Możliwości realizacji projektów w ramach – PO Wiedza, Edukacja i Rozwój – najważniejsze obszary wsparcia:

– zatrudnienie i mobilność pracowników,
– włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
– inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
– wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

5) Struktura instytucjonalna nowego okresu programowania 2014-2020 – do kogo po dotacje?. Gdzie szukać informacji o dostępnych konkursach i naborach wniosków?

6) Uproszczenia dla Beneficjentów w Nowym Okresie Programowania 2014 – 2020.

7) Nowości w nowym okresie programowania

 • Projekty hybrydowe i grantowe,
 • ZIT/RLKS/Kontrakt terytorialny

8) Kwestia Pomocy publicznej na lata 2014-2020, w tym nowa mapa pomocy publicznej oraz regionów kwalifikujących się do wsparcia – jaki procent dotacji możliwy będzie w nowym okresie programowania w ramach pomocy publicznej?

 9) Dyskusja i indywidualne pytania uczestników spotkania.


*Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Wykładowca – wieloletni praktyk i ekspert ds. funduszy europejskich z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE,  studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych. Autor wielu projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, promocyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. fundusze przedakcesyjne PHARE CBC, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG, Mechanizmu Norweskiego EOG, Regionalnych Programów Operacyjnych, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki. Od 7 lat ekspert powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w celu oceny projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów na lata 2007-2013. Współtwórca pierwszego w Polsce „Generatora wniosków o dofinansowanie” dla projektów infrastrukturalnych na lata 2007 – 2013. Od 10 lat związany z administracją samorządową i rządową – specjalizujący się w ocenie, prowadzeniu i nadzorowaniu procesu rozliczania realizowanych projektów. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Instytucji Zarządzającej ZPORR (2004 r.), w Instytucji Pośredniczącej ZPORR – Wojewódzki Urząd Pracy (2006-2007), Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego (2007-2015). Dodatkowo trener prowadzi szeroko zakrojony konsulting na rzecz podmiotów prywatnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Wykładowa ukończył kilkumiesięczny, profesjonalny kurs trenerski podnoszący umiejętności dydaktyczne niezbędne w procesie uczenia osób dorosłych. Wykładowca kilku uczelni wyższych prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzania Projektami UE”, które cieszą się dużą popularnością i pozytywnym odbiorem słuchaczy. Trener przywiązuje szczególną wagę do motywacji uczestników i ich aktywnego włączenia w proces szkoleniowy, tak by mogli określić swoje położenie w kontekście tematu szkolenia, doświadczyć nauczanych kompetencji oraz wypracować rozwiązania optymalne dla siebie i swojego środowiska pracy. Prelegent na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystania funduszy strukturalnych. Ekspert I-go stopnia w kilku Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Korzyści ze szkolenia:

 • zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych zasad i kierunków wsparcia w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020;
 • poznanie głównych założeń i celów tematycznych;
 • umiejętność samodzielnego poruszania się po nowych dokumentach związanych z funduszami europejskimi;
 • poznanie nowych zasad dotyczących pomocy publicznej;
 • małe grupy szkoleniowe umożliwiające praktyczne konsultacje z prowadzącym przez każdego z uczestników;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia;
 • kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Cel – celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu nowego okresu programowania 2014 – 2020 (Polityki Spójności, krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania, w tym założeń nowych Programów Operacyjnych). Dzięki szkoleniu możliwe będzie przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 — czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Po szkoleniu uczestnicy nauczą się jak poruszać się w gąszczu nowych przepisów i nowych programów operacyjnych i samodzielnie wyszukiwać przydatnych informacji odnoszących się do funduszy pomocowych. Dodatkowo przedstawione zostaną instytucje odpowiedzialne za uruchamianie konkursów na szczeblu krajowym i regionalnym oraz zasady wyboru projektów.

W celu optymalnego dopasowania programu do Państwa oczekiwań, na kilka dni przed terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności.

Metody prowadzenia szkolenia – Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu z omówieniem przykładów z życia połączonego z prezentacją multimedialną i dyskusją. Wykład 60%, dyskusja 40%.

Adresaci szkolenia – Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują się do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, głównych księgowych i kierowników działów finansowo – księgowych. W zajęciach mogą uczestniczyć pracownicy urzędów administracji publicznej, jednostek powiązanych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół wyższych, kościołów i parafii, zakładów opieki zdrowotnej, wspólnot mieszkaniowych,  a także pracownicy firm i przedsiębiorcy.

Program merytoryczny został przygotowany jest tak, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy którzy nie realizowali projektów unijnych.                                                                                                                              

Cena udziału w szkoleniu wynosi tylko 390,00 zł netto/osoba


UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony ! – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

Już dzisiaj skorzystaj z atrakcyjnych rabatów :

SYSTEM RABATOWY WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY DORADCZEJ.

„FIRST MINUTE” – trzech pierwszych uczestników, którzy zgłoszą się na dane szkolenie we wskazanym terminie zyskują 20% rabatu od ceny standardowej szkolenia za każdego uczestnika. Informacja czy rabat zostanie naliczony zostanie podana w potwierdzeniu zgłoszenia.

„WIĘCEJ NIŻ 1” – w ramach tej promocji oferujemy Państwu rabat w wysokości do 18% od ceny standardowej dla podmiotów które zgłoszą więcej niż 2 uczestników na dane szkolenie. Rabat dotyczy każdego z uczestnika (2 uczestników 10%, 3 uczestników 15%, 4 i więcej uczestników 18%).

„STAŁY KLIENT” – dla osób, które były w przeszłości uczestnikiem naszych szkoleń oferujemy 10% rabatu od ceny standardowej.

PROMOCJI NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz i skorzystaj z atrakcyjnej promocji !