Szkolenia


efektywny-dział-szkoleńWykwalifikowany personel to fundament dobrze prosperującego, profesjonalnego przedsiębiorstwa. Każdy szanujący się pracodawca dokształca swoich pracowników. Ale to nie wszystko, ponieważ osoba, której zależy na własnym rozwoju również inwestuje w szkolenia motywujące czy samorozwojowe. Te czynniki sprawiają, że zapotrzebowanie na szkolenia stale wzrasta. W połączeniu z wieloma nowościami w zakresie Nowego Okresu Programowania 2014 – 2020 pragniemy zachęcić Państwa do korzystania z ciekawych i praktycznych szkoleń z zakresu szkoleń twardych prowadzonych przez naszą firmę.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe stanowiące jedną z form pozaszkolnego uzupełniania, poszerzania lub zmiany profilu posiadanego wykształcenia zawodowego przez osoby dorosłe, pracujące lub poszukujące pracy. W związku z charakterem prowadzonych przez WID usług doradczych  oferujemy głównie szkolenia twarde, które dotyczą zagadnień przekładających się na konkretną umiejętność zawodową. Szkolenia twarde wiążą się ściśle z wejściem w życie nowych regulacji mających istotne znaczenie dla procesu pozyskiwania i  rozliczania projektów UE.

Poniżej zamieszczamy ofertę szkoleń twardych i warsztatów praktycznych, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród naszych klientów:


Szkolenie specjalistyczne: „Dotacje dla Twojej firmy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 – jakie projekty są możliwe do dofinansowania?” – więcej informacji.

 

„Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu nowego okresu programowania 2014 – 2020 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 (kwota dostępnych środków wynosi ponad 2,2 mld Euro). W trakcie szkolenia dokładnie omówimy istotne zapisy Uszczegółowienia RPOWD 14-20. Wskażemy różne warianty i konkretne priorytety celem pozyskania dofinansowania Państwa projektów we środków RPO WD. Podczas szkolenia wskażemy na istotność wskaźników projektu względem tzw. Ram Wykonania. Omówimy najważniejsze kryteria wyboru projektów oraz podstawowe kwestie dotyczące Pomocy Publicznej na lata 2014 – 2020. W celu lepszego przygotowania założeń projektowych omówione zostaną istotne zapisy Umowy o Dofinansowanie, bezpośrednio wpływającej na przyszły kształt projektów.”

Szczegółowy program szkolenia.


„Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi zasadami kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas szkolenia wskazujemy istotne nowości względem dotychczasowych założeń dotyczących kwalifikowania wydatków. Naszym celem jest zmniejszenie ryzyka błędów i nieprawidłowości w Państwa projektach, które uniemożliwiałyby późniejsze rozliczenie wydatków. . Zaprezentowane zostaną najczęściej pojawiające się błędy w procesie aplikowania o środki unijne.”

Szczegółowy program szkolenia.


Warsztaty praktyczne: „Jak skutecznie napisać i rozliczyć projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków UE 2014 – 2020” – więcej informacji

hit2

Szkolenie cieszące się największym zainteresowaniem wśród klientów WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza

„Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom praktycznych zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 (z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń). Podczas pierwszego dnia szkoleniowego szczegółowo zaprezentowane zostaną najistotniejsze kwestie prawidłowego Zarządzania Projektem UE (zgodnie z założeniami metodologii PRINCE 2). Ponadto uczestnicy szkolenia zostają podzieleni na zespoły projektowe, w których przeprowadzą analizę zaproponowanej przez Trenera konkretnej koncepcji projektowej. Zespoły projektowe dokonują analizy problemów projektu, tworzą „drzewa celów” oraz generują „Matrycę Logiczną Projektu”. Dodatkowo uczestnicy poznają zasady określania kluczowych wskaźników produktu i rezultatu projektu. Drugiego dnia zespoły projektowe tworzą założenia przyszłych projektów na podstawie omówionych wcześniej koncepcji projektowych. Dokonana zostanie praktyczna analiza zapisów „Ogłoszenia o konkursie” oraz „Kryteriów oceny projektów”. Ważnym elementem szkolenia jest omówienie najważniejszych zapisów umowy o dofinansowanie i wskazanie obszarów ryzyka. Zakończeniem szkolenia jest praktyczne rozliczenie przykładowego projektu na podstawie prawdziwych dokumentów księgowych i przygotowanie przykładowego wniosku o płatność. Ważnym elementem szkolenia będzie również omówienie najczęściej pojawiających się błędów w procesie aplikowania o środki UE i rozliczania dotacji. Zdobyta wiedza praktyczna oraz niezbędne umiejętności nadają się do natychmiastowego zastosowania w praktyce.”

Dodatkowo omówione zostaną wymogi dotyczące prawidłowego opisywania dokumentów księgowych wg nowych wytycznych IZ. Zaprezentujemy jakie inne dokumenty będą pomocne w celu sprawnego rozliczenia projektu. W trakcie warsztatów praktycznych uczestnicy przygotują przykładowy wniosek o płatność wraz z skompletowaniem niezbędnych załączników i ich fizycznym opisaniem.”

Najważniejszą korzyścią ze szkolenia jest poznanie przez uczestników uniwersalnych zasad możliwych do stosowania w procesie aplikowania o środki z różnych funduszy, bez ukierunkowania na jedno konkretne źródło dotacji.

Szczegółowy program warsztatów.


Szkolenie specjalistyczne: „Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności, czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 r.” – więcej informacji

„Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych tak aby zapewnić kwalifikowalność wydatków poniesionych w ich wyniku dla projektów realizowanych ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie  minimalizowania ryzyka popełnienia błędów przy udzielaniu zamówień, które mogłyby skutkować nałożeniem korekty finansowej. Dodatkowo podczas szkolenia zaprezentowane zostaną najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa dot. zamówień publicznych w kontekście przeprowadzanych kontroli realizacji projektu oraz nałożonych korekt finansowych.”

Szczegółowy program szkolenia.


 

nowosc

„W trakcie 6-cio dniowego intensywnego kursu dokształcającego uczestnicy pozyskają profesjonalną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funduszy unijnych i możliwych do realizacji rodzajów projektów w ramach programów operacyjnych; skutecznych zasad aplikowania o środki unijne; prawidłowych zasad związanych z bezpiecznym zarządzeniem projektem unijnym; prawidłowego określenia metod rozliczania projektów unijnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Kurs obejmuje 48 godzin szkoleniowych z praktykami z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy UE.

„Kurs Specjalista ds Funduszy Europejskich 2014-2020” jest ciekawą alternatywą dla wielomiesięcznych studiów podyplomowych. Udział w kursie, zapewni Państwu szybkie zdobycie niezbędne wiedzy merytorycznej i praktycznej (!), dając realną szansę na skuteczne aplikowanie o środki unijne jeszcze w tym roku.”

Szczegółowy program kursu.


Wskazane ceny szkoleń są cenami standardowymi. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, catering (min. przerwy kawowe „cafe break” i/lub obiad).

UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony ! – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70% wówczas obowiązują Państwa ceny netto. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego !!! – więcej informacji.

 

Zgłoszenie na szkolenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wrocławską Inicjatywą Doradczą a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z warunkami ujętymi w formularzu zgłoszeniowy i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Ze względów organizacyjnych liczymy, że gotowość udziału w szkoleniu zadeklarują Państwo najdalej 5 dni przed jego terminem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów jesteśmy jednak przygotowani również na zgłoszenia „w ostatniej chwili”.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej wskazane w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu. Istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma, która zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres email Zamawiającego wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu jednodniowym na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej na adres Organizatora wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej o otrzymaniu informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku rezygnacji po tym terminie Wrocławska Inicjatywa Doradcza zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu kilkudniowym na 14 lub mniej dni przed planowanym terminem szkolenia WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie.

Odwołanie szkolenia

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy