Szansa na środki unijne na projekty B+R


Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanym rozwojej swojej działalności do aplikowania o środki unijne w zakresie Badań i Rozwoju. Aktualnie do 30 kwietnia 2019 roku jest możliwość ubiegania się o fundusze na tworzenie m.in. centrów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Polskie firmy często nie widzą że prowadzą od wielu lat działalność B + R

Aż 56 proc. średnich i dużych firm w Polsce wprowadza w ciągu roku do oferty nowe pozycje. Jednak niewiele z nich wie, że prowadzi w ten sposób działalność badawczo-rozwojową, a tym samym kwalifikuje się do uzyskania ulgi podatkowej i dotacji unijnej. Polska gospodarka pełna jest firm stale pracujących nad nowymi produktami. Wg raportu firmy GrantThornton najwięcej nowości na rynek wprowadzają firmy z branży spożywczej – w ostatnim roku zrobiło to 76 proc. badanych firm tej branży. Również branża budowlana i meblarska często tworzy nowe oferty dla swoich klientów – odpowiednio 66 proc. i 65 proc.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Wsparciem zostaną objęte projekty obejmujące działania związane z utworzeniem bądź rozwojem inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, w tym koszty:

 • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • a ponadto koszty doradztwa i usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.
 • Również kwalifikowalne będą koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 

Inym konkursem skierowanych w podobnym zakresie tematycznym są fundusze dostępne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zaplanowano kilka rund aplikacyjnych (pierwsza runda kończy się 30.04.2019) skierowanych dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje w badania i rozwój. Przedsiębiorcy mogą pozyskać fundusze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych,  nie może uzyskać dotacji. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Jeżeli w Państwa przedsiębiorstwie powstają nowe lub ulepszone produkty czy usługi lub są tworzone prototypy, warto sprawdzić, czy nie jest to powód wystarczający do sięgnięcia o dofinansowanie zewnętrzne, które może wynieść aż 90% nakładów inwestycyjnych. Jednym z kluczowych argumentów przemawiajacych za aplikowaniem w ramach konkursów  „szybkiej scieżki” jest 90 dniowy termin oceny projektów przez Instytucję Organizującą Konkurs.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dotację można  przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do  prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansowanie jest  m.in. na koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Poziom dofinansowania:

1. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro-i małego przedsiębiorcy: 70% -80%kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% -60%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy: 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% -50%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2. na realizacjęprac przedwdrożeniowych:

 • de minimis–90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP–50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro–jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro –jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 000 eurona prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimisprzyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln eurona prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Innym konkursem dopuszczającym finansowaniem działań badawczo – rozwojowych jest konkrus w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – jako etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Doradcy WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza posiadają doświadcznie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wspracia finansowego dla projektów inwestycyjnych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania finansowania:

 • sprawdzimy możliwości aplikowania oraz możliwe koszty kwalifikowane i możliwą refundację wydatków;
 • przygotujemy wniosek oraz pozostałą dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczenia i dokumentowania poniesionych kosztów celem uzyskania ich refundacji.