Sięgnij już dzisiaj po 100 tys. złotych dotacji na biznes na wsi.


Nawet 100 tys. złotych dotacji będzie można otrzymać na założenie własnej firmy na wsi. Wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie można składać od 15 października 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie przyjmować wnioski na dotację w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z PROW 2014 – 2020.  ARiMR chce w tym roku przeznaczyć na pomoc w założeniu biznesu na wsi niemal 2 mld złotych.

Kto może dostać dotację rozpoczęcie działalności pozarolniczej? 

O dotację na założenie firmy na wsi może ubiegać się osoba pełnoletnia, przede wszystkim rolnik, ale również współmałżonek rolnika lub domownik, o ile przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

O wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może ubiegać się też rolnik lub współmałżonek rolnika, który skorzystał wcześniej z dotacji w ramach „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020.

Żeby uzyskać dotację wnioskodawca przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku nie mógł prowadzić żadnego biznesu, poza działalnością rolniczą. Potwierdzeniem na to ma być brak wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Żeby ubiegać się o dotację na założenie firmy na wsi, gospodarstwo rolne musi być położone w gminie wiejskiej lub gminie miejskiej i miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Na dodatek wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie powinna przekraczać 15 tys. euro. 

Z dotacji na pewno nie będą mogli skorzystać rolnicy, jeśli wcześniej przyznano im dotację z następujących programów: 

 • „Premie dla młodych rolników” z PROW 2014-2020;
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” z PROW 2014-2020;
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007-2013;
 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Z pomocy nie będzie mogła też skorzystać osoba, która jest wspólnikiem spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Na jaki biznes na wsi można dostać dotację z ARiMR?

Kwotę 100 tys. złotych dotacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła przyznać na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, który można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z 2016 roku. 

W praktyce firma, która zostanie założona dzięki dotacji z „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolnicze” będzie mogła zajmować się m.in.: 

 • prowadzeniem salonu fryzjerskiego i realizacja innych zabiegów kosmetycznych
 • produkcją pieczywa, ciastek i lodów
 • wytwarzaniem gotowych posiłków i dań
 • produkcją piwa
 • prowadzeniem restauracji i innych placówek gastronomicznych
 • prowadzeniem ruchomych placówek gastronomiczne, np. foodtrucków
 • prowadzeniem obiektów noclegowych,
 • usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 • wychowaniem przedszkolnym
 • sprzedażą detaliczną w sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • pozyskiwaniem drewna
 • produkcją mebli biurowych i sklepowych, mebli kuchennych
 • naprawą i konserwacją maszyn, urządzeń elektronicznych
 • robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 
 • malowaniem, szpachlowaniem itp.
 • sprzedażą samochodów osobowych
 • konserwacją i naprawą samochodów
 • sprzedażą hurtową urządzeń i maszyn rolniczych,
 • transportem lądowym pasażerskim
 • transportem drogowym towarów. 

Pełna lista zwodów dostępna jest w załączniku do rozporządzenia, którą można przeczytać tu: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” . 

Za co będą przyznawane punkty na dotację na firmę na wsi? 

Na dotację mogą liczyć wnioskodawcy, którzy otrzymają największą ilość punktów. ARiMR będzie przyznawać punkty m.in.: 

 • dla tzw. „młodego rolnika”, czyli jeśli wnioskodawca w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat – 1 punkt; 
 • dla beneficjentów albo małżonków beneficjentów dotacji „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – 2 punkty;
 • innowacyjność biznesplanu – 2 punkty;
 • ze względu na stopę bezrobocia w powiecie – do 2 punktów;
 • za utworzenie dodatkowych miejsc pracy – 3 punkty za 2 dodatkowe etaty i 4 punkty za stworzenie co najmniej 3 etatów;
 • odpowiednie kwalifikacje zawodowe do deklarowanej działalności – 3 punkty.  

Dotacja będzie wypłacana w dwóch ratach.

Kwota 100 tys. złotych dotacji na założenie firmy na obszarach wiejskich ARiMR będzie wypłacać w dwóch ratach, o ile oczywiście zostanie przyznana taka pomoc. 

Najpierw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kontro wnioskodawcy przeleje 80% premii. Agencja zrobi tak gdy tylko beneficjent spełnieni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy. Na spełnienie wszystkich warunków mamy 9 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia z ARiMR. 

Pozostałe 20 tys. złotych Agencja przeleje na konto wnioskodawcy już po zrealizowaniu przez niego biznesplanu. 

Co musi być we wniosku i do kiedy trzeba złożyć wniosek o dotacje na biznes na wsi? 

Ubiegając się o dotację w ramach „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w 2018 roku należy złożyć kompletny wniosek do Oddziału Regionalnego ARiMR. Agencja przyjmuje wnioski od 15 października do 13 listopada 2018 roku.