PROW 2014 – 2020 Zamówienia publiczne – cenne wskazówki


ekspert

A. Kwestia: Rażąco niska cena

W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych instytucje zaangażowane we wdrażanie PROW zwracają uwagę aby w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, zwrócić się do oferentów o odpowiednie wyjaśnienia w tym zakresie.

Podstawa prawna

Powyższe wynika z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164): Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Czynniki obiektywne przy ocenie wyjaśnień

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę takie obiektywne czynniki jak np.: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy niemniej jednak to zamawiający ma obowiązek zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.

Kara za uchybienia

Przypominamy również, że w obecnym okresie programowania uchybienia w zakresie stosowania ustawy Pzp wiążą się z nałożeniem odpowiedniej kary administracyjnej. Zgodnie ze stanowiskiem Min. Rolnictwa/Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwracamy również uwagę, że w przypadku wystąpienia naruszenia nie ujętego w taryfikatorze a mającego wpływ na wynik tego postępowania, zostanie nałożona korekta w wysokości 100%.

B. Kwestia: Dzielenie zamówienia publicznego

W celu ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami należy wziąć pod uwagę tożsamość przedmiotową zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasową zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, obejmującej okres jednego roku budżetowego) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Ustalając wartość zamówienia należy zatem wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
  • możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
  • możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

Należy również zaznaczyć, że o odrębności postępowania nie decyduje sposób finansowania danego zamówienia np. w ramach jednej operacji objętej pomocą z funduszy europejskich. Ponadto w przypadku robót budowlanych spośród wskazanych powyżej kryteriów szczególne znaczenie należy przypisać tożsamości przedmiotowej, pozostałe kryteria będą miały charakter posiłkowy. Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany należy przypisać okoliczności, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, a także zasadami konkurencyjności określonymi w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy, niedozwolony jest podział zamówienia na odrębne zamówienia, który prowadzi do uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp oraz uniknięcia stosowania zasad konkurencyjności. Niedozwolony jest również podział zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku jednego zamówienia można je realizować w ramach odrębnych postępowań przetargowych w danym roku budżetowym, pamiętając, że wartością każdego z nich jest łączna wartość całego (wszystkich części) zamówienia i od tej wartości uzależnione jest odpowiednie stosowanie ustawy Pzp lub zasad konkurencyjności.

Zamawiający podejmując decyzję dotyczącą podziału zamówienia na części powinien również wziąć pod uwagę zapisy art. 96 ust. 1 pkt 11 znowelizowanej ustawy Pzp.

Źródło: www.mojregion.eu

Obecnie WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza świadczy swoim klientom usługę weryfikacji dokumentacji przetargowej „ex-ante” pod kątem sprawdzenia zgodności jej zapisów z nowelizacją Ustawy PZP oraz wytycznymi UE na lata 2014 – 2020. Tego typu działanie ma na celu zminimalizowanie ryzyka nałożenia korekty finansowej w tym zakresie.