Planujesz inwestycję, nie zapominaj o środowisku. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”


FU_winieta

W przypadku niemal wszystkich konkursów skierowanych na inwestycje oraz badania, wymagane są odpowiednie dokumenty środowiskowe dotyczące miejsca realizacji projektu. Najczęściej są to dokumenty dotyczące wpływu projektu na obszary Natura 2000 oraz na gospodarkę odpadami. Niektóre instytucje zarządzające wymagają wspomnianych dokumentów już na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Panuje powszechny mit o niemożności planowania inwestycji na obszarach Natura 2000. W rzeczywistości są one możliwe, jednak muszą być zaakceptowane przez właściwe w tej kwestii instytucje.

Ważne

Aby zweryfikować, czy można ubiegać się o dofinansowanie na planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są bezpośrednio związane z jego ochroną lub z niej nie wynikają, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. Dopiero jej wyniki wskazują, czy przedsięwzięcie będzie mogło zostać zrealizowane.

W świetle przepisów prawa zakazane są działania, które mogą osobno lub w połączeniu z innymi inwestycjami znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.

Kluczowym aspektem w tym zakresie jest pogarszanie siedlisk przyrodniczych lub/i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, jak również zaburzanie integralności obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.

Autor:

Małgorzata Aleksander

Starszy konsultant ds. inwestycji i rozwoju biznesu

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” (nr 44 z sierpnia 2017 roku).

Źródło:

https://funduszeunijne.wip.pl/