Nowy kurs Euro w PZP w 2018.


 

nowy kurs euro PZP 2018

Nowy kurs Euro PZP w 2018 r.

Wg naszych informacji, od 2018 r. będzie obowiązywał nowy kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, których przekroczenie obliguje do wszczynania procedur za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Średni kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w roku 2018 będzie wynosił 4,3117 zł. Powyższa informacja wypłynie na wyrażone w złotych progi stosowania procedur udzielania zamówień publicznych.

W związku z powyższym do postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych od dnia 01.01.2018 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 30.000 Euro. A zatem przy uwzględnieniu nowego kursu euro ustawy nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 129 351 ,00 zł. netto. Dotychczas obowiązująca kwota wynosiła 125.247,00 zł.

Nowe progi stosowania PZP

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0019.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0021.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2017:438:TOC

Z rozporządzenia delegowanego Komisji dotyczącego zamówień klasycznych wynika, że zmieniony został art. 4 lit. a-c oraz art. 13 lit. a i b dyrektywy 2014/24/UE.

Zmienione zostały zatem wartości progowe stosowania tej dyrektywy: z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych oraz z 135 000 euro na 144 000 euro lub z 209 000 euro na 221 000 euro w przypadku dostaw i usług.

Z rozporządzenia delegowanego Komisji odnoszącego się do zamówień sektorowych wynika, że zmieniony został art. 15 lit. a i b dyrektywy 2014/25/UE. Zmienione zostały więc wartości progowe stosowania dyrektywy sektorowej: z 418 000 euro na 443 000 euro  w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporządzenia Komisji dotyczącego zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2009/81/WE. Zmienione zostały zatem wartości progowe zamówień: z 418 000 euro na 443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporządzenia delegowanego Komisji dotyczącego koncesji wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2014/23/UE. Zmieniona została zatem wartość koncesji, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro.

Wszystkie ww. rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Z komunikatu Komisji Europejskiej określającego równowartości walut krajowych w odniesieniu do ww. kwot progowych (wyrażonych w euro), od których stosowane są przepisy dyrektyw: 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, wynika, że kwota progowa:

  • 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 344 936 zł,
  • 144 000 euro stanowi równowartość kwoty 620 885 zł,
  • 221 000 euro stanowi równowartość kwoty 952 886 zł,
  • 443 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 910 083 zł,
  • 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 233 775 zł,
  • 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 311 700 zł,
  • 5 548 000 euro stanowi równowartość kwoty 23 921 312 zł.

 

Bądź czujny przy ogłaszaniu postępowań przetargowych w roku 2018 w ramach projektów UE – unikaj korekt finansowych.

nowy_kurs_euro_pzp_w_2018Pamiętaj, że realizując projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, powinieneś wykazać się dużą ostrożnością przy przeprowadzaniu postępowań dot. zamówień w ramach projektu. Pamiętaj, że Twoje wydatki będę kwalifikowane do dofinansowania tylko i wyłącznie jeśli będą ponoszone zgodnie z zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności. Tym samym nowy kurs euro PZP w 2018 będzie miał decydujący wpływ na ryzyko pojawienia się korekty finansowej nałożonej przez służby kontrolne, np. w przypadku błędnego oszacowania wartości zamówienia.

Przypominamy, że wartość zamówień, wyliczana jest w złotówkach a następnie przeliczana na euro na podstawie kursu euro ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zamówienia.

Dla zainteresowanych przypomnienie jak prawidłowo dokonać „Szacowania wartości i udzielania zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej”

Przypominamy, że w przypadku gdy macie wątpliwości w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji przetargowej w swoich projektach, służymy pomocą przy weryfikacji poprawności przygotowanej dokumentacji.

kurs_euro_PZP_w_2018