Nowe Wytyczne MIR dot. zasady partnerstwa na lata 2014-2020


images_topvisual_920x300px_vergaderenMinister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła 28 października 2015 r. drugą wersję „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”. Wytyczne odpowiadają na postulaty dotyczące zwiększenia udziału partnerów, w tym przede wszystkim partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w procesie realizacji wsparcia ze środków funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje zaangażowane w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację Programów na lata 2014-2020.

Wytyczne wymagały modyfikacji o charakterze dostosowującym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).

Ustawa ta uchyliła ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, do której w wielu miejscach odwoływały się wytyczne i zmieniła zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Zgodnie z uchwalonym aktem prawnym Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych zastąpiła Rada Dialogu Społecznego, powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r.

Dodatkowo w drugiej wersji wytycznych doprecyzowano zapisy dotyczące Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 zarządzanych przez Polskę.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz – we wskazanym w dokumencie zakresie – mają zastosowanie do Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 zarządzanych przez Polskę.

Źródło: www.nowaperspektywa.ngo.pl

Wytyczne dot. realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 (28.10.2015)