Kwalifikowalność VAT. Uwaga – ważna interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej ws. VAT-u w projektach UE.


Kwalifikowalność VAT w projektach UE. W dniu 08 grudnia 2017 roku Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała ważną interpretację, która może mieć kluczowe znaczenie dla Beneficjentów projektów unijnych, realizujących projektu dot. infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem analizy KIS było zapytanie jednej z jednostek samorządu terytorialnego, która zwróciła się z pytaniem, czy zapewnienie przez JST posiłków uczniom szkół i przedszkola (jednostkom budżetowym Gminy) podlega (i będzie podlegać) opodatkowaniu podatkiem VAT?

Składająca wniosek gmina od 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła wspólne rozliczanie VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi (m.in. placówkami oświatowymi). Miało to związek z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak przyznała gmina zapewnianie przez nią posiłków dla uczniów szkół i dzieci z przedszkola następuje za odpłatnością. Odpłatność ta wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkół i dzieci z przedszkola, w kwocie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Gminą. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do odpłatności za posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki.

Krajowa Informacja Skarbowa, stwierdziła, że zgodnie z przywołanymi w interpretacji przepisami prawa  odpłatne świadczenie usług stołówkowych przez ww. jednostki na rzecz uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym, podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Należy bowiem zauważyć, że czynności te wykonywane są przez Gminę (za pośrednictwem jej jednostki organizacyjnej) na rzecz konkretnego beneficjenta – ucznia, dziecka w wieku przedszkolnym, za odpłatnością. W każdym z tych przypadków świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów, dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się pomiędzy placówką oświatową a tymi osobami.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że czynności te stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które zgodnie z art. 5 tej ustawy podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Należy również zauważyć, że zgodnie z treścią interpretacji, podejmowanie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one ich zadań własnych, oznacza, że podmioty te powinny być uznawane za podatników tego podatku. Zatem w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego (np. miasto) wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być traktowana jako podatnik podatku od towarów i usług, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

 

Z uwagi na fakt, że w wielu projektach UE, ujmowane są wydatki dot. zakupu wyposażenia do stołówek i/lub prac budowlano – montażowych w tych pomieszczeniach, istnieje duże ryzyko, że Instytucje Zarządzające funduszami UE, zakwestionują wcześniejszą kwalifikowalność VAT w tego typu wydatkach. Co może przełożyć się na konieczność zwrotu otrzymanych dotacji w tym zakresie wraz z odsetkami ustawowymi.