Konkurs dla osób poszukujących pracy – Działanie 8.2 RPO WD 14-20


©[Puzzle/coramax]/Fotolia

30 września 2015 roku ogłoszony został konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-007/15 w ramach działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. W ramach tego konkursu wsparcie będzie udzielane na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach).

Więcej dodatkowych informacje znajdziecie na stronach DWUP. Dla zainteresowanym umieszczemy bezpośredni link do regulaminów i wytycznych.

http://www.rpo.dwup.pl/pl-kontakt.html