Jak napisać skuteczny wniosek o dofinansowanie…..


Przed rozpoczęciem starań o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej konieczne jest rozgraniczenie pojęcia wniosku oraz projektu. Projekt należy rozumieć jako przedsięwzięcie, które realizuje beneficjent, aby osiągnąć założone cele. Dane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu dofinansowania. Największy wpływ na kształt projektu ma beneficjent.

Ważnym elementem przy próbie uzyskania wsparcia z UE jest fakt, iż projekty nie są finansowane w 100% i często konieczne jest posiadanie wkładu własnego. Przed przystąpieniem do pisania wniosku warto przeanalizować własne możliwości finansowe. Przy opracowywaniu projektu należy pamiętać, aby pod względem merytorycznym, a także formalnym był on zbliżony do jednego z programów operacyjnych. Następnie można przejść do etapu sporządzania wniosku. Tutaj, pomocny może się okazać Generator Wniosków. Jest on udostępniany na stronach internetowych instytucji, które zajmują się wdrażaniem funduszy unijnych. Nie należy zapominać, że to właśnie wniosek jest głównym narzędziem opisu czy też prezentacji projektu. Oprócz wypełnienia pól konieczne jest również dołączenie wymaganych dokumentów. Uwaga! Nie ma jednego wzoru formularza. Pewne części różnią się w zależności od kategorii do jakiej należy beneficjent czy też rodzaju programu operacyjnego.

Główne elementy wniosku to:

1. Tytuł projektu.
2. Dane wnioskodawcy.
3. Lokalizacja inwestycji.
4. Opis projektu.
5. Harmonogram realizacji projektu.
6. Wpływ projektu na środowisko (nie zawsze konieczne).
7. Stan przygotowania projektu do realizacji (np. dokumentacja techniczna, zezwolenia, koncesje itp.).
8. Cele projektu (muszą być zgodne i odpowiednie do celów wybranego programu operacyjnego, priorytetu, działania).
9. Korzyści z realizacji projektu.
10. Koszty (m.in. budżet projektu) i źródła finansowania.
11. Trwałość projektu.
12. Matryca logiczna (opisuje aspekty projektu przy pomocy wskaźników).
13. Studium wykonalności.
14. Biznes plan (w szczególności sytuację finansową beneficjenta).

Najczęściej pojawiają się wątpliwości przy: zdefiniowaniu studium wykonalności, biznesplanu, matrycy logicznej, określeniu kwalifikowalności kosztów. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wspomnianych części składowych wniosku.

Studium wykonalności projektu jest elementem pojawiającym się praktycznie w każdym wniosku o dofinansowanie. Jego zadaniem jest np. analiza finansowa, ekonomiczna i prawna. Ten aspekt należy przygotować podczas formułowania projektu. Dzięki temu łatwiej jest określić czy dany projekt ma podstawy do realizacji oraz osiągnięcia założonych rezultatów. Studium wykonalności to również proces podczas, którego dokonuje się określenia celów, szacowania kosztów i korzyści. Od studium wykonalności należy odróżnić biznesplan. Jego zadaniem jest wskazanie celów projektu, sposobów ich osiągnięcia oraz spodziewanych efektów.

Matryca logiczna służy do sprawdzenia, a także weryfikacji projektu. Najważniejszą jej częścią są wskaźniki. Można je podzielić na:

• wskaźniki produktu (np. długość zbudowanej drogi, ilość zakupionych maszyn),

• wskaźniki rezultatu (np. liczba przeszkolonych osób, utworzonych miejsc pracy),

• wskaźniki oddziaływania (np. zmniejszenie stopy bezrobocia),

• wskaźniki wkładu (dotyczą budżetu przydzielonego dla danego okresu np. kwartalny poziom wsparcia).

Kwalifikowalność projektu oznacza to, że projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych. Ocena kwalifikowalności następuje na etapie wyboru wniosków, które zostaną dofinansowane. Polega to na sprawdzeniu czy dany projekt może być współfinansowany w ramach określonego programu operacyjnego. Koszty kwalifikowane są to koszty poniesione przy prowadzaniu projektu, które podlegają refundacji w ramach przyznanego dofinansowania. Do uznania wydatku za kwalifikowany konieczne jest jego faktyczne poniesienie oraz udokumentowanie.

Realizowane projekty nie powinny negatywnie wpływać na środowisko, a jeżeli ten wpływ jest nieunikniony powinien być on maksymalnie zminimalizowany. Istnieje także możliwość rekompensaty negatywnych skutków np. poprzez zasadzenie drzew.

Jeśli pragną Państwo poznać inne istotne elementy skutecznych wniosków o dofinansowanie w ramach obecnego okresu programowania 2014 – 2020, zapraszamy do udziału w naszym dwu – dniowym szkoleniu warsztatowym, na którym szczegółowo omawiamy istotne elementy projektów o dotacje UE. Obecnie oferujemy szkolenia na terenie woj. dolnośląskiego i mazowieckiego.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://wid.edu.pl/szkolenie-warsztaty-jak-skutecznie-przygotowac-projekt-inwestycyjnych-na-przykladzie-rpo-wd-2014-2020/