Dotacja na założenie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych.


Osoby niepełnosprawne decydujące się na prowadzenie działalności gospodarczej mogą liczyć na jednorazowe dotacje z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).  Dotacje z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy (dotacja dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostającących w zatrudnieniu). Warunkiem jest utrzymanie działalności przez co najmniej 24 miesiące. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (ponad 60 tys zł). Jak wygląda dofinansowanie z PFRON?

Osoby niepełnosprawne, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji z dnia 27 sierpnia 1997 roku, mogą skorzystać z 3 instrumentów pomocowych, których celem jest ułatwienie takim osobom podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej:

  • przyznane jednorazowo dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
  • dofinansowanie do kredytu bankowego,
  • refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pierwszy z nich przeznaczony jest na założenie działalności, pozostałe dwa mają pomóc w prowadzeniu już istniejącej firmy.

Kto może dostać dofinansowanie z PFRON na założenie firmy?

Zasady jak i komu przyznawane jest dofinansowanie z PFRON zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wysokość takiego dofinansowania może wynieść maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia

Dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 

Jak się ubiegać dofinansowanie z PFRON?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na założenie firmy należy złożyć odpowiedni wniosek (Wn-O) u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Na rozpatrzenie takie wniosku starosta ma 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie z PFRON bierze on pod uwagę:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
  • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy;
  • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W przypadku pozytywnej decyzji, wnioskodawca jest o tym informowany w sposób pisemny. Jest on również wzywany do negocjacji warunków umowy, która będzie stanowiła podstawę do przekazania środków pieniężnych. Negocjacje powinny rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W trakcie 14 dni od zakończenia negocjacji powinna zostać podpisana umowa. Wypłacenie środków przez starostę następuje w terminie 14 dni od podpisania umowy i przedstawienia przez niepełnosprawnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a także kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli są wymagane.

Warunki, jakie należy spełnić po otrzymaniu dofinansowania z PFRON?

Gdy już otrzymamy dofinansowanie z PFRON na założenie firmy, należy tę działalność utrzymać przez co najmniej 24 miesiące. A zatem w ciągu 2 lat od założenia firmy – nie można jej zlikwidować ani zawiesić.

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.

Ponadto należy spełniać wszelki warunki z umowy o dofinansowanie. Złamanie którekolwiek z zapisów może skutkować cofnięciem dotacji oraz koniecznością zapłaty odsetek.