DOLNY ŚLĄSK – Specjalne Obszary Strategiczne (OSI) 340 mln Euro


Zarząd województwa zadecydował o przyznaniu 340 mln euro na rozwój pięciu dolnośląskich Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Marszałek województwa Cezary Przybylski poinformował, że zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na OSI, ale to na razie tylko szacunkowa kwota, choć podzielono ją na poszczególne obszary.

„Wsparcie dla Obszarów Strategicznej Interwencji jest elementem wpisującym się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Inwestycje w OSI razem z instrumentem ZIT zapewnią trwały i zrównoważony rozwój Dolnego Śląska” – mówił marszałek Przybylski.


Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) to tereny na których nie będzie realizowany mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ale ze względu na swoją specyfikę zostaną one objęte indywidualnym podejściem do rozwoju regionalnego.

Ich celem jest przede wszystkim realizacja tych zadań, które według przeprowadzonych wcześniej badań, najbardziej wymagają unijnego dofinansowania.

Na terenie woj. dolnośląskiego zostało wyznaczonych pięć OSI, do których łącznie trafi około 340 mln euro. Będą to: Zachodni Obszar Interwencji – ok.64,2 mln euro; Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji – ok. 89,8 mln euro; Obszar Interwencji Doliny Baryczy – ok. 63,8 mln euro; Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej – ok.49,3 mln euro; Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji – ok. 72,9 mln euro.

Konkursy będą uzależnione od sytuacji gospodarczo-społecznej danego regionu. Zadania będą podzielone na czternaście priorytetów inwestycyjnych, m.in. rewitalizację zdegradowanych obszarów, inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i zapewnienie równego dostępu do edukacji. Największa kwota – ponad 55,5 mln euro – zostanie przeznaczona na projekty związane z termomodernizacją budynków publicznych i mieszkaniowych.

Jak poinformowano, niewykorzystane środki z konkursów mogą zostać przeniesione na inny obszar województwa.

Władze regionu stają przed podstawowym dylematem polityki gospodarczej, który występuje na każdym szczeblu – regionalnym, krajowym i unijnym: czy wspierać konkurencyjność, czy zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych obszarów województwa dolnośląskiego. „Sprowadza się to do pytania: gdzie zainwestować tysiąc euro ze środków publicznych? Czy we Wrocławiu, gdzie prawdopodobnie przyniesie to wyższy zysk, czy raczej w którymś z obszarów problemowych, gdzie zysk być może będzie mniejszy, ale inwestycje te mogą być jedyną w danym momencie szansą na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru”.

Przypominamy, że Dolny Śląsk zajmuje drugie po Mazowszu miejsce w Polsce pod względem poziomu PKB per capita.

Komisja Europejska zatwierdziła w grudniu 2014 r. Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020; województwo z UE otrzyma ponad 2,2 mld euro.

Źródło: PAP