Dobra wiadomość – podpisano porozumienie z WFOŚiGW. Wojewódzkie fundusze wesprą realizację unijnych projektów.


f9651832Wojewódzkie fundusze wesprą realizację unijnych projektów.

Jeszcze do nie dawna, wiedzieliśmy, że działania finansowane w ramach POIŚ 2014 – 2020 dotyczące Ochrony Środowiska będą realizowane z pominięciem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska jako Instytucji Pośredniczących II stopnia. Wynikało to z wcześniejszych założeń i wyników ewaluacji poprzedniego okresu programowania, konsekwencją czego miało być podjęcie zdecydowanych działań celem znacznego ograniczenia liczby instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności na lata 2014 – 2020.

Mimo tego, że tego typu ruch co do zasady powinien być korzystny dla całego systemu oraz szybkości wdrażania poszczególnych Programów Operacyjnych, istniała dużo obawa, że w przypadku projektów środowiskowych, nie wykorzystanie doświadczeń i potencjału tych konkretnych instytucji będzie błędem. Błąd ten będzie mógł mieć negatywne konsekwencji już w pierwszych naborach wniosków, podczas których to NFOŚiGW nie zdołałby podołać  wymogom wynikających z Ustawy Wdrożeniowej.

Tym samym z dużym zadowoleniem przyjmujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z dziesięcioma wojewódzkimi funduszami porozumienie o powierzeniu zadań PO IiŚ 2014-2020 w ramach realizacji II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. W II osi, dla której Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą, do rozdysponowania z unijnego budżetu jest 3,5 mld euro.  Do porozumienie przystąpiły WFOŚiGW w:

 1. Białymstoku,
 2. Krakowie,
 3. Poznaniu,
 4. Szczecinie,
 5. Gdańsku,
 6. Katowicach,
 7. Kielcach,
 8. Olsztynie,
 9. Opolu,
 10. Wrocławiu

które podjęły się wykonywania zadań z działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Jego celem jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Zostanie to osiągnięte poprzez inwestycje w projekty gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Unia Europejska przeznaczyła na to działanie ponad 1,6 mld euro. Ponadto, WFOŚiGW w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie będą uczestniczyły we wdrażaniu działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Celem tego działania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, podlegających składowaniu. Zrealizowanie tego celu będzie możliwe m.in. dzięki zapewnieniu właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów. Alokacja z unijnego budżetu na ten cel wynosi niemal 933 mln euro. Pomoc jest kierowana do samorządów.

Wg posiadanej przez nas wiedzy, w najbliższym czasie Narodowy Fundusz podpisze porozumienie w sprawie wdrażania działań z II osi PO IiŚ 2014-2020 z pozostałymi wojewódzkimi funduszami.

Dzięki porozumieniu możliwe będzie wykorzystanie, utrwalenie i wzmocnienie potencjału kadrowego oraz doświadczeń, zdobytych przez wojewódzkie fundusze w poprzedniej perspektywie finansowej 2007 – 2013.  Zadania powierzone wojewódzkim funduszom obejmują:

 • przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców,
 • wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie
 • przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów.