Archiwa miesięczne: lipiec R


Gospodarka niskoemisyjna – Dobre praktyki dla gmin.

 „Jak skutecznie realizować działania niskoemisyjne w gminie?„  „Gdzie znaleźć dofinansowanie do tego typu przedsięwzięć?” Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w poradniku dla polskich samorządów na temat zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, który za pośrednictwem Min. Środowiska Państwu udostępniamy. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że warto korzystać z doświadczeń […]


Zaliczki w PROW 2014 – 2020

Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, dzięki której możliwa będzie m.in. wypłata zaliczek na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Ustawa wdraża do prawa krajowego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. W ustawie określono m.in., że jednostki […]


Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WD 2014 – 2020

W dniu 1 lipca 2015 roku, uchwałą nr 845/VI/15, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Harmonogram, zgodnie z założeniami pełni funkcję informacyjną – wskazuje punkt w czasie, w którym mogą zostać ogłoszone konkursy w danym działaniu w […]


Ważne ! – Opublikowany Projekt (ver2) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020

1 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który zostanie teraz przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi. Zarząd Województwa zaakceptował również raport z konsultacji społecznych projektu […]


Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie.

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie. W związku z wieloletnim doświadczeniem praktycznym związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne przygotowaliśmy wykaz najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o dofinansowanie. Wiedzą tą dzielimy się z uczestnikami naszego szkolenia „JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE W OKRESIE 2014 – 2020 NA […]


DOLNY ŚLĄSK – Specjalne Obszary Strategiczne (OSI) 340 mln Euro

Zarząd województwa zadecydował o przyznaniu 340 mln euro na rozwój pięciu dolnośląskich Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Marszałek województwa Cezary Przybylski poinformował, że zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na OSI, ale to na razie tylko szacunkowa kwota, choć podzielono ją na […]


Nowe programy priorytetowe NFOŚiGW.

W III kwartale 2015 r. NFOŚIGW uruchamia nabory wniosków do programów Prosument, Kawka, Lemur i E-Kumulator. Łączny budżet tych programów przekracza 2 mld zł. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła na ostatnim posiedzeniu w czerwcu br. zmiany w programach priorytetowych funduszu, co otwiera drogę do uruchomienia w nadchodzących tygodniach nowych naborów wniosków. […]


UWAGA ! BŁĘDY W PRZETARGACH UNIJNYCH

Czternaście najwyższych organów kontroli państw UE zaangażowało się wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w równoległą analizę błędów w zamówieniach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Ich raport został przyjęty w Rydze przez Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli UE i ETO. Podpisał go m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Najwięcej błędów związanych z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych […]